• English
  • Shqip

Zhvillimi i shërbimeve tona dhe paketës se produkteve që ofrojmë bazuar ne sistemin tonë të vlerave dhe zbatimi i plotë i detyrimeve kontraktuale ndaj klientëve dhe partnerëve tanë, janë garanci për suksesin e mëtejshëm të kompanisë


Sigurojmë sjellje etike dhe transparente ndaj të gjithë partnerëve dhe klientëve tanë, fakt i cili për ne përbën linjën kryesore të zhvillimit të kompanisë sonë.

Trajnimi i vazhdueshmëm i personelit tonë konsiderohet një pjesë e rendësishme e sistemit tonë të vlerave dhe është një aspekt ndaj të cilit synojmë gjithmonë përmirësim.

Punojmë për të arritur rezultatet më të mira në tregun vendas si dhe atë ndërkombëtar. Përpiqemi të kemi rezultate pozitive si për ofrimin e shërbimeve tona me kosto të ulëta ashtu edhe ne rritjen e kapaciteteve transmetuese, me qëllimin e vetëm, përmbushjen e të gjitha kërkesave të klientëve.

Zhvillimi i shërbimeve tona dhe paketës së produkteve që ofrojmë bazuar në sistemin tonë të vlerave dhe zbatimi i plotë i detyrimeve kontraktuale ndaj klientëve dhe partnerëve tanë, janë garanci për suksesin e mëtejshëm të kompanisë si dhe zhvillimin e saj në një kompani me influencë të fuqishme në fushën e telekomunikacionit në vend e më tej.